Materiály k činnosti

Moje družinové cíle – nápady a tipy pro vedoucí, koncept pro letošní rok

Září se již blíží, brzy bude odstartovaná družinová činnost, proto jsem začal přemýšlet o letošních družinových cílech a vytvořil jsem si předběžný koncept, vychází ze skautských principů a metody.

Skautská metoda

Skautská výchovná metoda závazně charakterizuje skautskou výchovu. Vychází ze zásad stanovených již zakladatelem skautského hnutí, které byly ověřeny více než sto lety praxe i poznatky moderní pedagogiky.  Je založena na sedmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný systém:
 
Slib a zákon
– skautská výchova je především sebevýchovou, v níž klíčovou roli hraje upřímný dobrovolný závazek snažit se žít podle skautských principů. Složením slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto  hodnoty sdílí. Zákon mu pomáhá tyto hodnoty nacházet v každodenním životě. Slib a zákon je tak základní oporou jeho duchovního života.
 
Učení se zkušeností
– skautská výchovná metoda se opírá o vlastní aktivitu a činnost; vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností. Z této zásady není vyjmuta ani výchova mravní; skauting neusiluje jen o to, aby člověk nebyl špatný; usiluje o to, aby dobro činil. Proto je součástí skautské sebevýchovy i zásada vykonat každý den alespoň jeden dobrý skutek.  Rovněž výchova k odpovědnosti vůči druhým vychází z činů: ze skutečné služby společnosti a bližním.
 
Družina
– skauting klade důraz nejen na výchovu všestranně rozvinutého člověka;  klade důraz i na jeho roli sociální, na schopnost být platným a odpovědným členem společenství. I proto se skautská výchova odehrává především v  malé, přirozené skupině vrstevníků, která představuje pro mladého člověka citové zázemí stejně jako výzvu jeho rozvíjejícím se sociálním dovednostem a umožňuje lépe odhalit jeho silné stránky a uplatnit je ve prospěch celku.
 
Symbolický rámec
– výchova mladých lidí je účinná, jen zaujme-li je a hovoří-li k nim jazykem, kterému rozumí a který je oslovuje. Skauting proto používá her, příběhů, symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující; tím jim přibližuje i hodnoty, z nichž skauting vychází.
 
Příroda
– pro skauting je příroda nejen nejpřirozenějším výchovným prostředím; je i předmětem zájmu, péče a ochrany; stejně, jako je zdrojem citového a duchovního rozvoje.
 
Program osobního růstu
– skauting usiluje nejen o to, nabídnout pestrý a přitažlivý program mladým lidem každé věkové kategorie;  podporuje i všestranný individuální rozvoj každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře.
 
Dospělí průvodci
– dospělí ve skautingu hrají roli průvodců mladého člověka, tedy těch, kteří mu nejen ukazují cestu, ale také mu  pomáhají, podporují jej a povzbuzují; to vše s respektem k jedinečné lidské bytosti, která dříve nebo později musí za svou cestu převzít plnou odpovědnost.

 

Družinové schůzky – principy

Schůzky jsou takzvané setkání lidí, sdílející podobné hodnoty, členové družiny se schází za účel, společně na sobě pracovat, pomáhat lidem a světu, hledat a respektovat vyšší hodnoty než materiální, schůzky vycházejí ze třech skautských pilířů – povinnost k sobě, povinnost k druhým, povinnost k bohu.

Když se nad slibem, zákonem, heslem a pilíři zamyslíme, dá se jednoduše říct, že se snaží vychovávat slušné a zodpovědné lidi. Jedním z cílů skautské výchovy je, aby člověk dokázal rozpoznat a přijmout ty důležité životní hodnoty a aby se snažil vést čestný, smysluplný život.

Junák se zaměřuje především na výchovu mladých lidí, v dětství snadno získáváme hodnoty, dovednosti, zkušenosti, znalosti, abychom mohli žít skautingem celý život. Každý skaut se snaží na sobě pracovat a to po celý svůj život, aby byl co nejvíce užitečný a mohl usilovat o tvorbu lepšího světa. Skaut se aktivně se zapojuje, snaží se pomáhat, začíná nejprve u sebe, u svého chování a smýšlení, po té soustředí své síly i na rozvoj svého okolí.

Skaut je pravdomluvný, věrný a oddaný, prospěšný a pomáhá jiným, přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem/sestrou každého skauta, zdvořilý, ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, poslušný rodičů, představených a vůdkyň, veselé mysli, hospodárný, čistý v myšlenkách, slovech a skutcích.

Družinová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům.

Hodnoty, vlastnosti a dovednosti skauta: pravda, láska, vztah k přírodě, krása života, starost, zodpovědnost, respekt, čestnost, veselá mysl, zájem o druhé, dovednost naslouchat druhým, a mnoho dalšího.

Družinové cíle

Prostředí

 • Vedoucí chápou a používají respektující přístup a ovládají efektivní komunikaci. viz. knihy
 • Členové částečně chápou a umí ovládat respektující přístup a efektivní komunikaci. (Já výrok)
 • Na družinové schůzce, panuje bezpečné a motivující prostředí, přijímací atmosféra, umožňující učit se z vlastních chyb.
 • Každý člen družiny, dělá svobodné rozhodnutí a uvědomuje si možnost volby.
 • Každý člen družiny se řídí se podle své vnitřní motivace, tzn, že členové družiny dělají činnosti, protože v nich vidí smysl, protože je baví, protože sami chtějí, proto každý člen družiny, může během družinové schůzky věnovat se libovolné činnosti, která vede k seberozvoji, či prospěšnosti pro okolí, a však nejlépe společně s druhými.
 • Vedoucí i členové se snaží respektovat členy družiny, jejich názory a potřeby.
 • Vedoucí umožňuje ovlivňovat členům družiny program, naslouchá jejich přáním a potřebám.
 • Program na schůzku je dopředu nachystaný, a aktivity jsou realizovány s jasným cílem.

Skauting

 • Členové družiny během roku zjistí, kdo je to skaut, co je podstatou skautingu, a aktivně se zapojují.
 • Každý nováček do roku splníNováčka“ a odslibuje.

Aktivita

 • Každý člen družiny se za rok zúčastní nejméně 5 výprav.
 • Členové družiny vědí co je to tábor, a chtějí se zúčastnit.
 • Půlka družiny pojede na tábor.

Družina a rozvoj

 • Každý bude mít stezku, a během roku ji splní.
 • Každý člen se během roku naučí 5 nových věcí, které umí na konci roku vyjmenovat.
 • Každý člen vymyslí dvě věci kterého zajímají, a budeme se jim společně věnovat.
 • Vedoucí si vede záznam o svých členech, a snaží se o jejich individuální rozvoj.
 • Posílit identitu družiny – prostředky: šátky, družinové nášivky, vlajky,  

Specifikace družiny

Co od nás můžete očekávat

 • Bezpečné a motivující prostředí
 • Svobodu a  možnost volby
 • Respektující přístup
 • Otevřenost – program tvoříme společně
 • Využíváme vnitřní motivaci (členové dělají věci, protože v nich vidí smysl, protože je baví, protože sami chtějí)
 • Dostatek pohybu a prostor pro hru
 • Využíváme zpětnou vazbu i sebehodnocení
 • Aktivity, výpravy, tábory, individuální přístup

Co se děti učí

 • Žít ve skupině vrstevníků.
 • Umět říct svůj názor a zároveň přijímat ty ostatní.
 • Respektovat domluvená pravidla.
 • Trávit čas venku a v pohybu.
 • Naplno projevit vlastní osobnost: při diskuzích ve skupině i při akcích v terénu.
 • Rozvíjet své silné stránky a přijmout ty slabší.
 • Podílet se na vedení vrstevníků, pomáhat druhým.
 • Seznamovat se s novými lidmi napříč Českem i ve světě (celostátní i mezinárodní akce).

Družinové pravidla

Jsi v družině vítán, budeš-li dodržovat pravidla a snažit se stát skautem. Stanovujeme je na začátku roku, společně je vymýšlíme a diskutujeme o těch starých. Pravidla nám mají pomáhat, nic nám nezakazují, ty pravidla jsme si určili my sami. V pravidlech nalezneme vše důležité na co nezapomenout, abychom neměli  konflikt s druhými.

Respekt a radost

 • Mluvíme a myslíme přátelsky
  • Mluvíme ve společnosti vhodně, tak aby naše mluva nikoho neurážela.
 • Respektuj přání druhých – Žádné ubližování!
  • Chovejme se k druhým tak,  jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
  • Než využiješ slova! Řekni si ty slova nejprve sobě,  a zamyslím se,  jaké pocity toto sdělení v tobě vyvolalo. Neměl jsi pocit že tě uráželo? Čeho jsi tím sdělení chtěl docílit? Jak se bude cítit ta osoba?
 • Skaut je veselé mysli – > Myslíme pozitivně
  • S úsměvem a radostí je život veselejší, ber překážky a nepříjemnosti jako výzvy.
  • Nestěžuju si
   • Když si přestaneš stěžovat, uvidíš, že máš možnost radovat se z mnoha jiných věcí.
   • Zaměříš se na to, co je dobré, a díky tomu si do života přitáhneš ještě více dobrého.

Svoboda a férovost

 • Všichni jsou si rovni bez ohledu na věk a funkci. (nikdo nerozkazuje, upozorňuje, dává doporučení, žádá)
 • Každý člen se stará o chod setkání, a někteří se navíc starají o specifické záležitosti, ti mají takzvané funkce.
 • Jsme tam, kde probíhá program
  • Nechceš li se zúčastnit programu, nemusíš, ale je zapotřebí abys byl v této době pouze v klubovně. To je především z důvodu bezpečnosti, a také pronajímatel budovy vyžaduje kázeň.
 • Hrajeme fér a nehledám chyby na druhých, neposuzujeme a nepomlouváme
  • Např. Jeli hráč zasažen při hře vybíjená, pouze zasažený hráč určuje zda byl vybitý. Pokud sis všiml zásahu ty sám a uznal jsi to, jsi vybitý. Žádné pokřikování a hádání! Nikdo jiný než ty sám nerozhoduje o tom, zda jsi vybitý. Toto pravidlo platí u všech her i jiných činností.
 • Řešíš problém s tím, co ho může vyřešit – (nepomlouváme a nebonzujeme)
  • Ublížil ti někdo? Nenadávej, běž za ním a řekni mu, co se ti nelíbí, co očekáváš a jak si to představuješ jak by jste to mohli udělat příště.

Zodpovědnost a samostatnost

 • Každý se zúčastňuje
  • Každý člen vyslechne nabídku programů. Všichni se sejdeme i když program je dobrovolný.
  • Neodcházíme v půlce hry či programu.
  • Je potřeba po sobě vše uklidit, klubovnu i ostatní místnosti kde jsme se pohybovali.
  • Každý skaut se snaží o seberozvoj, pomáhat a hledat vyšší hodnoty než materiální.
 • Mluví pouze jeden
  • Například u zpětné vazby mluví pouze ten, kdo má mluvící předmět. Žádné překřikování!

10 PRAVIDEL

 • Respektuji pokyny
 • Mluvíme přijatelně
 • Respektuji a neubližuji
 • Naslouchám co mi druzí říkají
 • Snažím se hledat lepší stránku věci
 • Snažím se na sobě pracovat – zlepšovat se
 • Snažím se své znalosti a dovednosti proměnit v dobro
 • Nenadávám a nepomlouvám – řešíme spor s tím, s kým ho mám
 • Neposuzuji a hraji fér = všímám si sám sebe, ne-hledám chyby na druhých
 • Nerozkazuji ale žádám = vyjadřuji své přání a představy, mluvím o svých pocitech              

Nabízený program

Program osobního růstu – skauting usiluje nejen o to, nabídnout pestrý a přitažlivý program mladým lidem každé věkové kategorie; podporuje i všestranný individuální rozvoj každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře. Program není koncipován dle přesných osnov, program není povinný, každý člen se může zajímat individuálně o nejrůznější znalosti a dovednosti a to i v různou dobu.

Všestranný rozvoj

V různém věku je zapotřebí rozvíjet ty správné schopnosti a dovednosti.  

Sociální: samostatnost, družina, komunikace, základní návyky, parta, spolupráce, společnost, splečenství, pravidla, všímat si / naslouchání, odpovědnost,  já – > my,  poznání přírody, RK, NVC, znalosti, dovednosti, učení navzájem, ohleduplnost, vyjadřování,

Duševní: bavit se, představivost, fantazie, bez-prostřednost, sebe-ovládání, kreativita, nastavování hranic, baví / nebaví, učení se, fer play, soustředění, vnímavost, vnímavost

Duchovní: rozeznávání dobra a zla, soucit, sebe ovládání, vztah k práci, logické myšlení, orientace – vyhledávání, sebevědomí, návyky. morálka, idea, svědomí, diskrétnost, spolehlivost, drží slovo, omlouvá se, plní své povinnosti

Tělesný: hrubá motorika, hygiena, výkon, Sport, zručnost, jemná motorika, kondice, odolnost – diskonfort, vytrvalost

Hodnoty: vztah k přírodě, prožívání v přírodě, nalezení sebe, slib a zákon, rituály, tradice,

Znalosti, schopnosti a dovednosti které mohu nabídnout

Každému okruhu se mohu věnovat na jednu až čtyři schůzky

 1. Znalost první pomoci a schopnost řešit krizové situace
 2. Uvědomělí spotřebitel – jak nakupovat, bezobalové obchody, živtnostníci, globální problémy – bráníme naše oceány a pralesy
 3. Šetrnost – minimalismus,  recyklace, odpady – co kam dát
 4. Vím co jím – o potravinách, výživová pyramida, druhy cukrů
 5. Svoboda a zodpovědnost – a/symetrické šifry, decentralizace, Open Source, internet
 6. Hudba a filmy
 7. Chování firem – podnikání (peníze nejsou všechno)
 8. Co vytvořilo celosvětovou krizi (banky, půjčky, systém)
 9. Co je to burza (elektronické obchodování)
 10. Efektivní komunikace, respekt, naslouchání
 11. Drogy a kouření
 12. Schopnost vyhledávat informace
 13. Trosečník – střelba z luku na terč, 15 způsobů jak určit sever, rozdělávání ohně
 14. Lanové stavby – vázání uzlů, slaňování, napínání lana (s kladkou i bez)
 15. Názory a na sprostou mluvu, pozdrav není slovo
 16. Reklama, média, dezinformace, ověření zdroje, cenzura
 17. Vnitřní motivace – učení je zábava,  špatné známky – alternativní školství

Družinový rozvrh

 • 16:55 – 17:00 PŘEZOUVÁNÍ A VOLNÁ ČINNOST
 • 17:00 – 17:30 AKTIVITY
 • 17:30 – 17:45 STEZKA, PROGRAM PRŮVODCE
 • 17:45 – 18:50 MINY HRA
 • 17:55 – 18:00 ÚKLID A ZAKONČENÍ

Všichni jsou si rovni bez ohledu na věk a funkci.

Každý člen se stará o druhé, o seberozvoj, o chod setkání, a někteří se navíc starají o specifické záležitosti, ti mají takzvané funkce.

Základní funkce:

Vůdce oddílu:  kontroluje a zajišťuje smysluplný chod oddílu a družin, tak aby směřovaly ke skautingu

Průvodce: je vyšší forma vedoucího, ukazuje cestu, kontroluje a zajišťuje smysluplný chod družin, tak aby směřovaly ke skautingu. Absolvoval vůdcovský kurz.

Šestník: pomáhá družině a naslouchá vedoucímu

Rádce: nabízí zajímavé aktivity činnosti, radí, pomáhá, koordinuje program, hlídá bezpečnost, zajišťuje organizační záležitosti

Vedoucí vlčat a světlušek: tj, odpovědná osoba za družinu, absolvoval kurz čekatele, hlídá bezpečnost, zajišťuje organizační záležitosti – klíče budovy, nabízí smysluplný program, komunikuje s rodiči členů, zajišťuje smysluplný chod družiny, pomáhá mu oddíloví vůdce – v některých případech má přiděleného svého průvodce

Zástupce vedoucí vlčat a světlušek: nyní se snaží absolvoval kurz čekatele, pomáhá vedoucímu, hlídá bezpečnost, zajišťuje organizační záležitosti – klíče budovy, nabízí program, komunikuje s rodiči členů, zajišťuje chod družiny

Rozšířené funkce:

 • Průvodce – ukazuje cestu, kontroluje a zajišťuje smysluplný chod družin, tak aby směřovaly ke skautingu.
 • Šestník
 • Radiooperátor – stará se o vysílačky, nabíjí, půjčuje je, kontroluje jejich stav
 • Popelář: zajišťuje že budou vyneseny před koncem schůzky odpadkové koše koše
 • Ředitel: hlídá a zajišťuje že je při odchodu uklizeno
 • Nástěnkář: stará se o nástěnky a vývěsku – Agent
 • Světlař: rožíná a zhasíná tam, kde je to potřeba
 • Sluníčko: snaží se udržet dobrou náladu družiny

Slovo průvodce družin MOP

Myslím si, že pro dobrý start dítěte ve skautu, je nezbytná vzájemná důvěra mezi rodičem a vedoucím. Ta se týká i základních a nezkreslených informací o konkrétním vedoucím, o jeho přístupu k výchově, všeobecných názorů, znalostem a všeobecných schopností.

Jsem přesvědčen, že nelze správně rozvíjet děti podle osnov a vychovávat je bez respektujícího přístupu. – viz kniha Respektovat a být respektován Například nepoužívám tresty či odměny. Moje schůzky* jsou inspirovány školou Summerhill a Sudbury Valley School, děti v mé družině nejsou do ničeho nuceni, mají možnost se zajímat o činnosti o které mají zájem. V družině funguje systém samosprávy – děti nastavují pravidla, rozhodují si částečně o programu. Před demokracií upřednostňujeme dohodu, hledáme podstatu názorů a potřeb. Nestavím se do pozice autority či učitele, mám stejně velké hlasovací právo jako jakékoli dítě. Zaměřuji se především na komunikaci, mezilidské vztahy, globální problémy a sport. Schůzky nejsou příliš zaměřené na přírodovědné znalosti, spíše se děti dozví co je OSN, jak vyřešit spor s kamarádem a podobně, přesto se dozví základní znalosti typu, jak určit 12cti způsoby sever, jak rozdělat oheň křesadlem a podobně.

Skautské schůzky vnímám jako setkání lidí s podobnými hodnotami, ty probíhají s průvodcem, ten vytváří bezpečné místo či ideální prostředí pro vzdělávání, seberealizaci, spolupráci, hru* a různorodé činnosti. Průvodce je nápomocen jen tolik, kolik si dítě vyžádá, nabízí i nejrůznější organizovaný program, který má smysluplné cíle.

Skauty chci vést pomocí vnitřní motivace (dělat věci, protože v nich vidím smysl, protože mě baví, protože sám chci) a oprostit se od motivace vnější (bodování, tresty, odměny), která má jen krátkodobý účinek, a navíc je může odvádět od cílů, o něž se ve výchově snažím. Efekt vnitřní motivace není okamžitě viditelný.

Znáte přirovnání symbolického rámce k oříšku v čokoládě? Říká, že činnost, kterou členové mají dělat, je oříšek, a ten se musí zabalit do dobré čokolády, tedy symbolického rámce, nebo do hry, či bodování, aby jej členové spolkli. Řekl jsem ne: činnost samotná musí být čokoládou! Jakýkoli symbolický rámec, schovávání učení do hry mě už unavovalo. Cítil jsem, že je potřeba změnit přístup, ukazovat že učení může být zábava. Můžeme se učit za pomoci různých nástrojů, jeden z nich je hra ale tu je lépe používat k učení vědomě.

Hra* lidem slouží k mnoha cenným účelům. Je to cesta, kterou děti rozvíjejí své fyzické, intelektuální, emocionální, sociální a morální dovednosti. Je to cesta tvorby a udržování přátelství. Jedním z hlavních účelů hry je zlepšit naši představivost, ta je základem pro naši vynalézavost, kreativitu a schopnost plánovat budoucnost.

 

zanechte odpověď